Gwarancja

Gwarancja na baterie i akcesoria

Baterie i akcesoria objęte są gwarancją producenta na okres o długości od jednego roku. Informacje dotyczące długości gwarancji konkretnego modelu umieszczone są na stronach z opisami produktów

Gwarancja na umywalki

Umywalki objęte są 5 letnią gwarancją producenta.

Gwarancja na wanny Lavello

 1. Poniższe określenia zawarte w niniejszych Warunkach Gwarancji będą miały następujące znaczenie:
  1. „Gwarancja” oznacza uprawnienia oraz obowiązki wynikające z niniejszych Warunków Gwarancji oraz przepisów Kodeksu cywilnego;
  2. „Sprzęt” oznacza zakupioną wannę oraz wannę wolną od wad, którą uprawniony z Gwarancji otrzymał zamiast wadliwego Sprzętu;
  3. „Gwarantem” oznaczona została: Lavello Bathroom sp. z o.o. ul. Generała Jarosława Dąbrowskiego nr 25A, 65-021 Zielona Góra;
  4. „Siła Wyższa” oznacza jakiekolwiek zewnętrzne zdarzenie o charakterze nadzwyczajnym, któremu Gwarant lub Punkt Serwisowy dokonujący lub mający dokonać naprawy gwarancyjnej Sprzętu nie są w stanie zapobiec i na które to zdarzenie nie mają wpływu, co obejmuje między innymi zamieszki, strajki, spory zbiorowe, konflikty zbrojne oraz klęski żywiołowe;
  5. „Uprawniony z Gwarancji” oznacza osobę, która nabyła Sprzęt od Producenta, oraz każdego następnego właściciela Sprzętu posiadającego Kartę Gwarancyjną, który nabył skutecznie prawo do wykonywania uprawnień z tytułu Gwarancji.
 2. Gwarant udziela Dożywotniej Gwarancji na Sprzęt od daty jego sprzedaży.
 3. Gwarancja obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Okres gwarancji liczy się od daty zakupu, potwierdzonej dowodem zakupu.
 5. Gwarancja obejmuje wyłącznie wady fabryczne.
 6. W razie stwierdzenia w okresie gwarancji wady lub uszkodzenia produktu należy niezwłocznie zaprzestać jego użytkowania lub montażu, jak również powiadomić o usterce Gwaranta. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody wynikłe z użytkowania wadliwego produktu. Podczas składania reklamacji prosimy o podanie w mailu oznaczenia znajdującego się na wannie, czyli K – kontrola jakości i numer, P – pakowanie i numer.
 7. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni.
 8. W sytuacjach niezależnych od Gwaranta, w tym działania Siły Wyższej termin rozpatrzenia reklamacji produktu zostanie przedłużony o czas oddziaływania Siły Wyższej lub czasu trwania przeszkód od Gwaranta niezależnych.
 9. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia produktu spowodowane:
  1. montażem niezgodnym z załączoną przez producenta instrukcją montażu;
  2. użyciem do montażu nieodpowiednich narzędzi lub materiałów – niewłaściwą eksploatacją, tj. niezgodną z przeznaczeniem sprzętu i instrukcją obsługi;
  3. niewłaściwym przechowywaniem produktu lub transportem, w tym transportem w sposób odmienny niż uzgodniony w Gwarantem w związku z korzystaniem z uprawnień z Gwarancji (vide: pkt 13 niniejszej Gwarancji);
  4. dokonaniem samodzielnych napraw i przeróbek;
  5. wytrącaniem się osadów z wody użytkowej lub jej nieodpowiednią jakością;
  6. nieodpowiednimi parametrami wody użytkowej;
  7. niewłaściwą pielęgnacją produktu, np. stosowaniem niewłaściwych środków i akcesoriów czyszczących;
  8. uszkodzeniami mechanicznymi bądź termicznymi spowodowanymi niewłaściwym obchodzeniem się z produktem;
  9. zużyciem w czasie normalnej eksploatacji;
  10. niewłaściwymi czynnościami związanymi z konserwacją, czyszczeniem produktu, instalacją i regulacją opisanych w instrukcji obsługi, bądź wymaganych dla produktu prawidłowej eksploatacji;
  11. Temperaturą powyżej 280 stopni Celsjusza.
 10. Ze względu na proces produkcji wanien wymiary podane na stronach z ofertami są przybliżone i mogą się różnić do 1%. Reklamacji z tytułu mniejszej różnicy nie przyjmujemy.
 11. Wszelkie wady mechaniczne muszą być zgłoszone niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie do siedmiu dni od daty ich zauważenia. Należy również zaprzestać montażu bądź używania wadliwego produktu. W przypadku nie spełnienia tych warunków reklamacja z tytułu gwarancji nie zostanie uznana. Gwarant zastrzega sobie prawo do każdorazowej weryfikacji przyczyny powstania uszkodzeń. Ciężar dowodu do momentu, w którym wada została zauważona, spoczywa na Kliencie.
 12. Zgłaszając roszczenie, uprawniony z tytułu gwarancji winien uprzednio uzgodnić z Gwarantem sposób odesłania wadliwego sprzętu. Niezależnie jednak od wybranego sposobu odesłania towaru, koszty dostarczenia urządzenia do Gwaranta pokrywa Klient.
 13. Udowodnienie praw do gwarancji, możliwe jej poprzez przedstawienie dowodu sprzedaży lub innego wiarygodnego dowodu zakupu. Klient jest również zobowiązany dopełnić wszystkie inne wymagania niniejszej gwarancji – określone w punkcie 9.
 14. Klientowi przysługuje prawo do wymiany sprzętu na nowy wolny od wad lub zwrot ceny zakupu towaru. Zwrot ceny zakupu towaru przysługuje klientowi tylko w przypadku, gdy Gwarant nie będzie miał możliwości wymiany sprzętu na nowy.
 15. Towar, wymieniony na nowy będzie fabrycznie nowy oraz będzie stanowił dokładny odpowiednik towaru, w którym ujawniła się wada.
 16. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za deklaracje osób trzecich.
 17. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Kupującego z tytułu niezgodności towaru z umową.
 18. We wszelkich kwestiach nie uregulowanych w niniejszych Warunkach Gwarancji będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, a w szczególności postanowienia artykułów 577–581.

Dodano do koszyka.
0 produktów -
Na tej witrynie używane są ciasteczka cookies.
Na tej witrynie używane są ciasteczka cookies.
Kup wannę lub umywalkę i otrzymaj nawet 500 zł zwrotu!
Podoba Ci się wanna lub umywalka, którą kupiłaś w naszym sklepie? Zwrócimy Ci za nią nawet 500 zł! Zapoznaj się z zasadami promocji.
Drodzy Państwo. 8 grudnia odbędzie się planowane przeniesienie tego sklepu na szybszy serwer. Ta operacja zajmie 1 dzień. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.
Drodzy Państwo. 8 grudnia odbędzie się planowane przeniesienie tego sklepu na szybszy serwer. Ta operacja zajmie 1 dzień. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.